Logo SP1 Szczekociny

ZAPYTANIA OFERTOWE nr 1

Szczekociny, 14.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 01/S/11.1.4/2018

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach ogłasza Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

I.       ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach

Ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny

tel. 34 35 57 085

NIP: 649-20-16-814; REGON: 000262786

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł netto, postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg reguł opisanych w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2016 r.

III.     MIEJSCA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona www Zamawiającego tj. http://www.sp1.szczekociny.pl/
 2. Portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV.     CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 1. Dwuletni projekt edukacyjny skierowany do:
  1. 1 szkoły podstawowej zlokalizowanej w Szczekocinach,
  2. 62 uczniów uczących się w ww. szkole,

Zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego ww. szkoły poprzez:

 1. podniesienie efektywności i jakości nauczania w ww. szkołach,
 2. wzrost efektywności realizowanego programu edukacyjnego,
 3. podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych,
 4. realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach 3 zadań:
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów i słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,
  • zajęcia rozwijające – kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 1. Projekt realizowany jest w Szczekocinach.
 2. Okres realizacji Projektu: 01.10.2018 – 31.08.2020.

V.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI.
 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych poniżej w punkcie VI.
 3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni maksymalnie 1 Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania (po ewentualnych negocjacjach).
 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

30236000-2 różny sprzęt komputerowy,

VI.     SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Celem zamówienia jest wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.
 2. Szczegółowy wykaz sprzętu objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.
 3. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj. do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny.

VII.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia opisanych w pkt. VI.2: 14 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięć terminu.
 3. Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części zamówienia, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (telefonicznie lub mailowo) gotowość do dostarczenia sprzętu.

 

VIII.   ISTOTNE NFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 1. W ramach postępowania zostanie wyłoniony maksymalnie 1 Wykonawca.
 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 3. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego wyżej w pkt. 3, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

IX.        ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

 1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.
 2. Dostarczenie przedmiotowego sprzętu fabrycznie nowego, kompletnego, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolnego od wad materiałowych, sprawnego technicznie. Sprzęt winien odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
 3. Dostawa przedmiotowego sprzętu na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez adresata i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.
 4. Udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

X.      WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 3 usługi obejmujące swym zakresem dostarczenie sprzętu TIK na potrzeby placówek oświatowych.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 1. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.
 2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI.     KRYTERIA OCENY

 1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:
  1. spełniają warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. X,
  2. zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wchodzących w skład poszczególnych części Zapytania,
  3. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. XII.6 niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów
  i ich wag:
  1. Cena – 80%
  2. Liczba usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach (ponad wykazane celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu) o porównywalnej lub wyższej wartości zamówienia, w ramach których Wykonawca dostarczył sprzęt TIK, na potrzeby placówek oświatowych – 10%
  3. Warunki rękojmi poza obowiązującym minimum wynikającym z przepisów prawa – 10%

 

 1. Sposób oceny - punktacja:
 1. Kryterium 1 – cena brutto oferty (80%)

W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto.

Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto najtańszej oferty

x 80 = ilość punktów

Cena brutto badanej oferty

 

 1. Kryterium 2 – Liczba usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach (ponad wykazane celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu) o porównywalnej lub wyższej wartości zamówienia, w ramach których Wykonawca dostarczył sprzęt TIK, na potrzeby placówek oświatowych (10%):

Punkty za kryterium nr 2 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Liczba usług zgodnych z opisem Kryterium 2
wykazana w badanej ofercie

x 10 = ilość punktów

Największa liczba usług zgodnych z opisem Kryterium 2 wykazana
w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

 1. Kryterium 3 – Warunki rękojmi poza obowiązującym minimum wynikającym z przepisów prawa (10%)

Punkty za kryterium nr 3 zostaną przyznane w następujący sposób:

 1. wydłużenie gwarancji poza obowiązujące minimum – 5 pkt.

 

Dodatkowy okres gwarancji
proponowany przez Wykonawcę

x 5 = ilość punktów

Najdłuższy okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę
w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

 

 1. czas rozpatrzenia reklamacji od momentu zgłoszenia do momentu usunięcia (wymiany, naprawy) wady lub usterki – 5 pkt.

 

Najkrótszy czas rozpatrzenia reklamacji, proponowany przez Wykonawcę w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

x 5 = ilość punktów

Czas rozpatrzenia reklamacji, krótszy niż obowiązujące minimum wnikające z prawa, wykazany w badanej ofercie

XII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte
  w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny poszczególnych kryteriów.
 5. Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny być załączone w formacie PDF – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości 150DPI.

 

 1. Kompletna oferta powinna zawierać:
  1. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2,
  2. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
   z Zamawiającym/Partnerem – załącznik nr 3
  3. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego – załącznik nr 4
  4. oświadczenie w zakresie terminu związania ofertą – załącznik nr 5
  5. aktualny (wystawiony najdalej na 3 miesiące przed terminem składania ofert) odpis z KRS lub aktualny – dokonany w terminie pomiędzy ogłoszeniem zapytania a terminem składania ofert - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  6. wykaz usług celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 6
  7. wykaz usług podlegających ocenie w ramach kryterium 2 – wg załącznika nr 7
  8. warunki rękojmi podlegające ocenie w ramach kryterium 3 - wg załącznika nr 8

XIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

XIV.  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
  1. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny z danymi Wykonawcymi zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „ZO nr 01/S/11.1.4/2018 – oferta dot. wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt TIK”
  2. osobiście: w kopercie jw., do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny,
  3. drogą mailową na adres: judytapopiel@gmail.com (w temacie wiadomości proszę wpisać: „ZO nr 01/S/11.1.4/2018 – oferta dot. wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt TIK”).
 2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

XV.   KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Judyta Popiel
e-mail: judytapopiel@gmail.com

Tel. 693 031 735

 

XVI.  UWAGI KOŃCOWE

 1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 2. Ostateczny wybór Wykonawców, z którymi zostaną podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawców zamieszczając informację na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach http://www.sp1.szczekociny.pl/ oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 5. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w ramach niniejszego postępowania, zostaną o tym fakcie poinformowani w sposób indywidualny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Judyta Popiel

Koordynator Projektu

 

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego nr 01/S/11.1.4/2018:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz sprzętu objętego zamówieniem

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie terminu związania Ofertą

Załącznik nr 6 – Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 - Wykaz usług podlegających ocenie w ramach kryterium 2

Załącznik nr 8 – Warunki rękojmi podlegające ocenie w ramach kryterium 3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Zapytanie ofertowe nr 01/S/11.1.4/2018 dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.


Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt TIK

L.p.

Nazwa

Ilość

Opis

 1.  

Zestaw komputerowy/ laptop

11

Wymagania minimalne:

Procesor - Core (3M Cache, 2.00 GHz)  2 rdzeniowy, 4 wątkowy

Przekątna ekranu - minimum:  15,6"cala

Powłoka matrycy typu MattLED

Rozdzielczość: Full HD 1366x768

Dysk minimum 500GB 7200

Pamięć operacyjna RAM: Minimum 8GB DDR4, taktowanie minimum 2133 Mhz

Grafika zewnętrzna min_2GB

Nagrywarka DVD

BT

Czytnik kart pamięci

Głośniki stereo

Kamera internetowa

Kensington Lock

Platforma szyfrująca TPM

Wbudowany mikrofon

Funkcje klawiatury: Klawiatura numeryczna, Klawiatura wyspowa

Interfejsy: USB 2.0 USB 3.0

Wyjścia/wejścia dźwięku: Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo)

Wyjścia/wejścia obrazu: HDMI

Komunikacja: RJ-45, WIFI

Standard łączności: LAN 10/100/1000 MbpsWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Zasilanie

Bateria 4-komorowaLitowo-Jonowa

Pojemność baterii 32 Wh

Czas pracy na baterii do 5 h

 1.  

Rzutnik/ projektor multimedialny

3

Typ projektora Długoogniskowy

Rozdzielczość podstawowa WXGA (1280x800)

Jasność 3100 ANSI

Kontrast 10000:1

Maks. wielkość obrazu 300"

Min. wielkość obrazu 30"

Moc głośników 2W

Interfejsy USB 2.0

Wyjścia/wejścia dźwięku

 

 

Judyta Popiel

Koordynator Projektu

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

O F E R T A

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 01/S/11.1.4/2018 z dnia 14.12.2018r. dot. zakupu
i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach,
w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu ofertowym nr 01/S/11.1.4/2018
i oferuję następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia:

 

Wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt TIK

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Cena brutto usługi

Zastosowana stawka VAT*)

Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt TIK wraz z dostawą

Usługa

 

 

w tym koszty poszczególnych pozycji przedstawiają się następująco:

 

sztuka/zestaw

Cena za
1 sztukę x ilość sztuk/zestawów

 

Zestaw komputerowy/ laptop

11

 

 

Rzutnik/ projektor multimedialny

3

 

 

 

 

*)          Należy wskazać stawkę podatku VAT, jaka została zastosowana przez Oferenta do wyliczenia kwoty brutto

 

 

 

 

 

Podpis Oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta

 

Miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

 

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia:

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem*) powiązany/a z Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:

 

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta

 

Miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta

 

Miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

 

 

 

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 90 dni od terminu jej składania oraz deklaruję możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta

 

 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

WYKAZ USŁUG

potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę następującego warunku udziału w postępowaniu

w przeciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 3 usługi obejmujące swym zakresem dostarczenie sprzętu TIK na potrzeby placówek oświatowych.

 

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

Lp.

Odbiorca usługi

Opis usługi

Data realizacji
(miesiąc i rok)

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Itd.

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

         

 

 

 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

WYKAZ USŁUG
podlegających ocenie w ramach kryterium nr 2 zamówienia

Liczba usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach (ponad wykazane celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu) o porównywalnej lub wyższej wartości zamówienia, w ramach których Wykonawca dostarczył sprzęt TIK na potrzeby placówek oświatowych.

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

Lp.

Szczegółowy opis przedmiotu usługi
i okres realizacji

Odbiorca usługi

Wartość brutto usługi

1

2

3

4

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

Itd.

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

WARUNKI RĘKOJMI
podlegające ocenie w ramach kryterium nr 3 zamówienia

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

1. Wydłużenie gwarancji poza obowiązujące minimum

Lp.

Okres gwarancji wynikający z przepisów prawa

Dodatkowy okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę

1

2

 

1

 

 

2

 

 

Itd.

 

2. Czas rozpatrzenia reklamacji od momentu zgłoszenia do momentu usunięcia (wymiany, naprawy) wady lub usterki

Lp.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynikający z przepisów prawa

Czas rozpatrzenia reklamacji, krótszy niż wynikający z przepisów prawa

1

2

 

1

 

 

2

 

 

Itd.

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

 

Zapraszamy:

tel. (34) 35-57-085 

Zaloguj >

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.