Logo SP1 Szczekociny

ZAPYTANIA OFERTOWE nr 2

                                                                                                                   Szczekociny, 14.12.2018r.

                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE
                                                           nr 02/S/11.1.4/2018

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach ogłasza Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

I.       ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach

Ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny

tel. 34 35 57 085

NIP:  649-20-16-813           REGON:  000262786

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 50 tys. zł netto, postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg reguł opisanych w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2016 r.

III.     MIEJSCA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona www Zamawiającego tj. http://www.sp1.szczekociny.pl/
 2. Portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV.     CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 1. Dwuletni projekt edukacyjny skierowany do:
  1. 1 szkoły podstawowej zlokalizowanej w Szczekocinach,
  2. 62 uczniów uczących się w ww. szkole.

Zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego ww. szkoły poprzez:

 1. podniesienie efektywności i jakości nauczania w ww. szkołach,
 2. wzrost efektywności realizowanego programu edukacyjnego,
 3. podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych,
 4. realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach 3 zadań:
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów i słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,
  • zajęcia rozwijające – kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 1. Projekt realizowany jest w Szczekocinach.
 2. Okres realizacji Projektu: 01.10.2018 – 31.08.2020.

V.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI.
 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych poniżej w punkcie VI.
 3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni maksymalnie 1 Wykonawcę dla każdej części zamówienia, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania (po ewentualnych negocjacjach).
 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

39162100-6 pomoce dydaktyczne,

VI.     SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Celem zamówienia jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.
 2. Szczegółowy wykaz sprzętu objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.
 3. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj. do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny.

VII.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia opisanych w pkt. VI.2: 14 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przesunięć terminu.
 3. Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części zamówienia, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (telefonicznie lub mailowo) gotowość do dostarczenia sprzętu.

 

VIII.   ISTOTNE NFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 1. W ramach postępowania zostanie wyłoniony maksymalnie 1 Wykonawca dla każdej części zamówienia.
 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 3. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego wyżej w pkt. 3, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

IX.        ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

 1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.
 2. Dostarczenie przedmiotowego sprzętu fabrycznie nowego, kompletnego, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolnego od wad materiałowych, sprawnego technicznie. Sprzęt winien odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
 3. Dostawa przedmiotowego sprzętu na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez adresata i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.
 4. Udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

X.      WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 3 usługi obejmujące swym zakresem dostarczenie pomocy dydaktycznych na potrzeby placówek oświatowych.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 1. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.
 2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XI.     KRYTERIA OCENY

 1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:
  1. spełniają warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. X,
  2. zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wchodzących w skład poszczególnych części Zapytania,
  3. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. XII.6 niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów
  i ich wag:
  1. Cena – 80%
  2. Warunki rękojmi poza obowiązującym minimum wynikającym z przepisów prawa – 20%

 

 1. Sposób oceny - punktacja:
 1. Kryterium 1 – cena brutto oferty (80%)

W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto.

Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena brutto najtańszej oferty

x 80 = ilość punktów

Cena brutto badanej oferty

 

 1. Kryterium 2 – Warunki rękojmi poza obowiązującym minimum wynikającym z przepisów prawa (20%)

Punkty za kryterium nr 2 zostaną przyznane w następujący sposób:

 1. wydłużenie gwarancji poza obowiązujące minimum – 10 pkt.

 

Dodatkowy okres gwarancji
proponowany przez Wykonawcę

x 10 = ilość punktów

Najdłuższy okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę
w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

 

 1. czas rozpatrzenia reklamacji od momentu zgłoszenia do momentu usunięcia (wymiany, naprawy) wady lub usterki – 10 pkt.

 

Najkrótszy czas rozpatrzenia reklamacji, proponowany przez Wykonawcę w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

x 10 = ilość punktów

Czas rozpatrzenia reklamacji, krótszy niż obowiązujące minimum wnikające z prawa, wykazany w badanej ofercie

XII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte
  w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny poszczególnych kryteriów.
 5. Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny być załączone w formacie PDF – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości 150DPI.

 

 1. Kompletna oferta powinna zawierać:
  1. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2,
  2. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
   z Zamawiającym/Partnerem – załącznik nr 3
  3. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego – załącznik nr 4
  4. oświadczenie w zakresie terminu związania ofertą – załącznik nr 5
  5. aktualny (wystawiony najdalej na 3 miesiące przed terminem składania ofert) odpis z KRS lub aktualny – dokonany w terminie pomiędzy ogłoszeniem zapytania a terminem składania ofert - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  6. wykaz usług celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 6
  7. warunki rękojmi podlegające ocenie w ramach kryterium 3 - wg załącznika nr 7

XIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

XIV.  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
  1. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, ul. Senatorska 22, 42 – 445 Szczekociny, z danymi Wykonawcymi zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „ZO nr 02/S/11.1.4/2018 – oferta dot. wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne”
  2. osobiście: w kopercie jw., do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, ul. Senatorska 22, 42-445 Szczekociny,
  3. drogą mailową na adres: judytapopiel@gmail.com (w temacie wiadomości proszę wpisać: „ZO nr 02/S/11.1.4/2018 – oferta dot. wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne”).
 2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

XV.   KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Judyta Popiel
e-mail: judytapopiel@gmail.com

Tel. 693 031 735

 

XVI.  UWAGI KOŃCOWE

 1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
 2. Ostateczny wybór Wykonawców, z którymi zostaną podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawców zamieszczając informację na stronie Szkoły Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach http://www.sp1.szczekociny.pl/ oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 5. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w ramach niniejszego postępowania, zostaną o tym fakcie poinformowani w sposób indywidualny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

 

 

 

Judyta Popiel

Koordynator Projektu

 

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego nr 02/S/11.1.4/2018:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz sprzętu objętego zamówieniem

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie terminu związania Ofertą

Załącznik nr 6 – Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 – Warunki rękojmi podlegające ocenie w ramach kryterium 2

 

                                                                                                 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

                                      SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Zapytanie ofertowe nr 02/S/11.1.4/2018 dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.


Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne

L.p.

Nazwa

Ilość

Opis

 1.  

Kalkulator

8

 • Rodzaj wyświetlacza: LCD, 2 liniowy, 12 znaków,
 • Rodzaj zasilania: Bateryjne, Słoneczne,
 • Funkcje matematyczne: Działania na ułamkach zwykłych, Funkcje hiperboliczne, Jednostki kąta: DEG; RAD; GRA, Liczby losowe, Logarytmy dziesiętne, Logarytmy naturalne, Pierwiastki, Potęga o dowolnym wykładniku, Silnia, Trygonometryczne, Zamiana współrzędnych prostokątnych na biegunowe i odwrotnie,
 • Funkcje statystyczne: Kombinacje, Odchylenie standardowe, Permutacje.
 1.  

Tablica suchościeralna

5

 • wytrzymała, przeznaczona do codziennego użytku,
 • posiada ramę wykonaną np. z aluminium,
 • posiada trójnóg z regulacją wysokości,
 • zaleca się aby w zestawie były papierowe bloki do flipchartów oraz zestaw markerów do flipchartów suchościeralnych za pomocą gąbki.
 1.  

Oprogramowanie Matematyka – obliczenia i pomiary

1

Program edukacyjny zawierający przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzanie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Obejmuje zadania z geometrii i orientacji przestrzennej.

 1.  

Oprogramowanie Matematyka – zadania konstrukcyjne

1

Program edukacyjny zawierający zadania konstrukcyjne pozwalający na samodzielne ćwiczenia i sprawdzanie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

 1.  

Mikroskop z podłączeniem do komputera

15

Mikroskop cyfrowy USB

Za pomocą tego mikroskopu jest możliwe robienie zdjęć w powiększeniu np.: od 20 do 50 razy, a w maksymalnym 200-krotnym powiększeniu w rozdzielczości VGA (640x480 pikseli).
Ręczny Mikroskop powinien być zasilany przez port USB z komputera klasy PC lub notebooka.
Mikroskop powinien posiadać 4 zintegrowane diody LED.

 1.  

Mikroskop optyczny

10

Mikroskop optyczny wysokiej jakości dla uczniów i studentów. Dołączany zestaw do eksperymentów. Powiększenie: 64–640x. Masa ok. 1,84kg. Wymiary opakowania (dl. x szer. x wys.): 23.0×15.0×37.0 cm.

 1.  

Oprogramowanie Biologia – nauka o człowieku

1

Program umożliwiający zdobycie i utrwalenie wiedzy o człowieku. Program jest przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Główne informacje:

Wersja językowa: polska

Ilość stanowisk: wielostanowiskowa sieciowa 

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych)

Ważność licencji: wieczysta

 1.  

Komplet soczewek skupiających o różnych ogniskowych

2

Zaleca się aby 1 zestaw zawierał 6 różnych soczewek o śred. 50 mm do montowania w uchwycie. Przeznaczone do szeregu doświadczeń, również z zastosowaniem światła laserowego. Zestaw soczewek zawiera: soczewkę obustronnie wklęsłą, ogniskową 100 mm; soczewkę obustronnie wklęsłą, ogniskową 50 mm; soczewkę obustronnie wypukłą, ogniskową 50 mm; soczewkę obustronnie wypukłą, ogniskową 100 mm; soczewka obustronnie wypukła, ogniskowa 200 mm; soczewkę obustronnie wypukłą, ogniskową 1000 mm.

 1.  

Model układu słonecznego z planetarium

2

Podświetlany, ruchomy model układu słonecznego z miniplanetarium w postaci transparentnych półkul z naniesionymi konstelacjami nakładanych na źródło światła (w miejsce modelu Słońca) – w zaciemnionym pomieszczeniu będą one widoczne na suficie i ścianach. Słońce (średni-ca ok. 10 cm) „świeci”, a planety poruszają się wokół niego dzięki zasilaniu bateryjnemu.

 1.  

Oprogramowanie Fizyka – obliczanie wielkości fizycznych

1

Multimedialny program edukacyjny zawierający przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie zastosowania wzorów fizycznych w obliczeniach. Program obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów fizyki, takich jak: mechanika i energia, ciepło, optyka czy elektryczność; poruszane są także zagadnienia z historii fizyki. Działy tematyczne:- Mechanika 1 – gęstość cieczy i ciała stałe, ruch jednostajny i niejednostajny- Mechanika 2 – ciśnienie w cieczy, praca mechaniczna, moc, energia, równowaga na dźwigni- Ciepło - pochłanianie ciepła, topnienie- Optyka – obraz w zwierciadle, obraz w soczewce- Prąd elektryczny – prawo Ohma, energia elektryczna, moc elektryczna, szeregowe i równoległe połączenie odbiorników- Historia fizyki – wielkie postaci w fizyce, odkrycia i wynalazki. W ustawieniach każdego zadania można wybrać ilość pytań w serii, w zakresie od 3 do 15. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

 1.  

Teleskop z systemem do naprowadzania obiektów

1

Teleskop  wygodny, łatwy w obsłudze, przenośny, dostosowany do wyjazdów w teren, do prowadzenia popularnych pokazów astronomicznych, do celów edukacyjnych. Teleskop powinien składać się z krótkich katadioptrycznych tub optycznych oraz lekkich jednoramiennych montaży azymutalnych z systemem GoTo pozwalającym na automatyczne wyszukiwanie obiektów.

Tubus teleskopu powinien być zbudowany w oparciu o tubę optyczną o średnicy 203 mm i ogniskowej 2034 mm. Tuba powinna być w pełni przystosowana do użycia akcesoriów w standardzie 2”. Tuba powinna posiadać klasyczny dla katadioptryków system ustawiania ostrości za pomocą pokrętła w tylnej ściance.

Montaż azymutalny z systemem np.: GoTo, jednoramienny, z możliwością zasilania bateryjnego. W montażu powinien być zastosowany sterownik NexStar z bazą 38181 obiektów, z 9 prędkościami obrotu. Zasilanie montażu może odbywać się np.: za pomocą 8 baterii AA montowanych w głowicy lub za pomocą dodatkowego zasilacza o napięciu 12V. Powinna istnieć możliwość podłączenia montażu do komputera w celu sterowania za pomocą popularnego oprogramowania astronomicznego.

Teleskopy powinien być wyposażony w okular o ogniskowej 25mm i polu widzenia 50 stopni. Do kompletu powinna być dołączona nasadka kątowa 1.25”, lustrzana.

 1.  

Zestaw do budowania cząsteczek chemicznych

2

Zestaw powinien zawierać ok. 212 elementów wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego. Umożliwia budowę szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie powinny znajdować się modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli; np. fosfor reprezentowany jest przez trzy modele-kulki z 4, 5 i 3 otworami oraz kątami 109, 90 i 120 oraz 107, odpowiednio. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. Dodatkowymi elementami powinny być 3 rodzaje gruszkowatych listków (razem 18 sztuk), które mogą reprezentować pojedyncze pary elektronowe występujące w wodzie i amoniaku lub charakterystyczne wiązania występujące w etenie i benzenie.

Z elementów zestawu powinno dać się budować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali, związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, itd.).

 1.  

Oprogramowanie Chemia – układ okresowy pierwiastków

1

Multimedialny program edukacyjny zawierający przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości z chemii.

Tytuł powinien obejmować ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków organicznych itp.

Aplikacja powinna umożliwiać drukowanie ćwiczeń oraz testów.

W ustawieniach każdego typu zadań powinno dać się wybrać dowolną liczbę przykładów oraz ich stopień trudności.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań powinny informować o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów powinny być wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

 

 1.  

Mapa kontynentów

8

Dwustronna mapa ścienna. Pierwsza strona mapy zawiera podział polityczny oraz krótką charakterystykę każdego kraju (flaga, stolica, powierzchnia, liczba mieszkańców). Druga strona przedstawia ukształtowanie powierzchni (mapa fizyczna).

 

Mapa fizyczna zawiera m.in.:
-granice państw,
-rezerwaty,
-koleje, drogi,
-kanały,
-rzeki, jeziora, wodospady, zapory wodne,
-bagna, solniska,
-pustynie piaszczyste, żwirowe, kamieniste, lawowe i solne,
-lodowce,
-szczyty, wulkany,
-wysokości, głębokości,
-rafy koralowe,
-prądy morskie.

Mapa polityczna zawiera m.in.:
-granice państw,
-nazwy stolic państw i terytoriów zależnych,
-koleje, drogi,
-kanały, rzeki, jeziora, wodospady,
-bagna, solniska,
-pustynie piaszczyste, żwirowe, kamieniste, lawowe i solne,
-szczyty, wulkany,
-wysokości, głębokości,
-flagi, stolice, powierzchnie i ludność państw.

 

Laminat błyszczący, umożliwiający stosowanie markerów suchościeralnych i wodnych. Mapa oprawiona w rurki, gotowa do powieszenia.

 

Zalecane dane techniczne:

Szerokość: 104 cm,

Wysokość: 138 cm,

Skala: 1:9 100 000,

Język: polski,

Rodzaj oprawy: białe, plastikowe rurki, zawieszka ze sznurka,

Rodzaj laminatu: gładki, błyszczący.

 

Zamawiający zaleca aby 8 sztuk map kontynentów było zróżnicowanych, tj.:

 • mapa Azji,
 • mapa Afryki,
 • mapa Ameryki Północnej,
 • mapa Ameryki Środkowej,
 • mapa Ameryki Południowej,
 • mapa Europy,
 • mapa Australii i Oceanii,
 • mapa Antarktydy.

 

 1.  

Multimedialny atlas geograficzny

1

Multimedialny Geograficzny Atlas Świata składający się z 23 interaktywnych map ogólnogeograficznych. Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem.

Licencja powinna być bezterminowa i upoważniająca do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.
 

Zalecane funkcjonalności:
1. Kreator (projektant) map umożliwiający tworzenie własnych map
2. Dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia
3. Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy
4. Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy
5. Mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar
6. Moduł tworzenia własnych notatek przypisanych do danej mapy
7. Opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym
8. Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki


Zalecany spis map:

Geopolityka

 • Podział polityczny
 • Rejony konfliktów
 • Mapa konturowa

Geografia fizyczna

 • Ukształtowanie powierzchni
 • Krainy geograficzne
 • Geologia i tektonika
 • Tektonika płyt litosfery
 • Hydrografia
 • Strefy klimatyczne
 • Klęski żywiołowe

Biogeografia

 • Formacje roślinne i biomy
 • Państwa florystyczne
 • Krainy zoogeograficzne
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Degradacja środowiska

Ekonomia

 • Rolnictwo i użytkowanie gleby
 • Surowce, przemysł, energetyka
 • Ugrupowania gospodarcze
 • PKB i rozwój gospodarczy
 • Transport

Demografia

 • Rozmieszczenie ludności
 • Struktury demograficzne
 • HDI i migracje

 

 1.  

Kompas

20

Lekki, poręczny kompas (busola) z zamkniętą obudową. Tarcza wskazań powinna obracać się na precyzyjnym łożysku igłowym, a komora busoli powinna być wypełniona olejem mineralny tłumiącym drgania, zakłócenia elektromagnetyczne i ułatwiającym dostrojenie się igły magnetycznej. Rozkładane elementy celownicze powinny być bardzo dokładne, a soczewka umieszczona zarówno przy wzierniku jak i na tarczy busoli powinny ułatwiać odczytanie skali. Wskazania powinny być pokryte fluorescencyjną farbą świecącą w ciemności.

Zalecane dane techniczne:

Typ: Busola z tłumieniem olejowym

- fluorescencyjne wskazania kierunków geograficznych

- skala w stopniach i 1/64 kąta pełnego

- rozkładana nitka celownicza

- wbudowana soczewka do podglądu skali

- blokada przed przypadkowym otwarciem

- zaznaczona deklinacja magnetyczna (prawidłowa dla terenu USA)

- dopuszczalny zakres szerokości geograficznych: 80 st. S - 80 st. N

Materiał: stop AlZn - malowanie w kolorze np.: zielonym (khaki) bądź w kolorze mosiądzu

Wymiary ok.: 73x53x28 mm

Waga ok.: 66g

 1.  

Kompas geologiczny

1

Zalecane Parametry sprzętu to:

 

Kompas:

Średnica: 45mm

Wartość skali: 2 st.

Oszacowanie: 0,5 st.

 

Koło azymutalne:

Średnica: 22mm

Wartość skali: 5 st.

Oszacowanie: 1 st.

 

Pochyłomierz:

Zakres pomiarowy: 90 st.

Wartość skali: 2 st.

Oszacowanie: 0,5 st.

 

Górna krawędź:

Długość: 70 mm

Wartość skali: 1 mm

 1.  

Oprogramowanie Geografia – ziemia we wszechświecie

1

Program Geografia skierowany dla nauczycieli i uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Umożliwia powtórkę, uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z geografii i orientacji na mapie.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: polska
 • Ilość stanowisk: wielostanowiskowa sieciowa 
  • Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC.
 • Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych)
 • Ważność licencji: wieczysta

 

 

 

Judyta Popiel

Koordynator Projektu

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

O F E R T A

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 02/S/11.1.4/2018 z dnia 14.12.2018r. dot. zakupu
i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach
w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu ofertowym nr 02/S/11.1.4/2018 i oferuję następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia:

 

Wyposażenia pracowni szkolnych pomoce dydaktyczne

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Cena brutto usługi

Zastosowana stawka VAT*)

Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne wraz z dostawą

Usługa

 

 

w tym koszty poszczególnych pozycji przedstawiają się następująco:

 

sztuka/zestaw

Cena za
1 sztukę x ilość sztuk/zestawów

 

Kalkulator

8

 

 

Tablica suchościeralna

5

 

 

Oprogramowanie Matematyka – obliczenia i pomiary

1

 

 

Oprogramowanie Matematyka – zadania konstrukcyjne

1

 

 

Mikroskop z podłączeniem do komputera

15

 

 

Mikroskop optyczny

10

 

 

Oprogramowanie Biologia – nauka o człowieku

1

 

 

Komplet soczewek skupiających o różnych ogniskowych

2

 

 

Model układu słonecznego z planetarium

2

 

 

Oprogramowanie Fizyka – obliczanie wielkości fizycznych

1

 

 

Teleskop z systemem do naprowadzania obiektów

1

 

 

Zestaw do budowania cząsteczek chemicznych

2

 

 

Oprogramowanie Chemia – układ okresowy pierwiastków

1

 

 

Mapa kontynentów

8

 

 

Multimedialny atlas geograficzny

1

 

 

Kompas

20

 

 

Kompas geologiczny

1

 

 

Oprogramowanie Geografia – ziemia we wszechświecie

1

 

 

 

 

*)          Należy wskazać stawkę podatku VAT, jaka została zastosowana przez Oferenta do wyliczenia kwoty brutto

 

 

 

 

 

Podpis Oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta

 

Miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

 

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia:

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem*) powiązany/a z Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:

 

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta

 

Miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta

 

Miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do szkolnych  w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

 

 

 

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 90 dni od terminu jej składania oraz deklaruję możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta

 

 
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

WYKAZ USŁUG

potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę następującego warunku udziału w postępowaniu

w przeciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie min. 3 usługi obejmujące swym zakresem dostarczenie pomocy dydaktycznych na potrzeby placówek oświatowych.

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 

Lp.

Odbiorca usługi

Opis usługi

Data realizacji
(miesiąc i rok)

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Itd.

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

         

 

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

 

 

 

Nazwa i adres Oferenta

 

Miejscowość i data

WARUNKI RĘKOJMI
podlegające ocenie w ramach kryterium nr 2 zamówienia

dot. zamówienia w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

1. Wydłużenie gwarancji poza obowiązujące minimum

Lp.

Okres gwarancji wynikający z przepisów prawa

Dodatkowy okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę

1

2

 

1

 

 

2

 

 

Itd.

 

2. Czas rozpatrzenia reklamacji od momentu zgłoszenia do momentu usunięcia (wymiany, naprawy) wady lub usterki

Lp.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynikający z przepisów prawa

Czas rozpatrzenia reklamacji, krótszy niż wynikający z przepisów prawa

1

 

 

1

 

 

2

 

 

Itd.

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

 

Zapraszamy:

tel. (34) 35-57-085 

Zaloguj >

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.